+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

Polityka Prywatności PKS KATOWICE

1.     Bezpieczeństwo i komfort Klientów Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. (dalej jako „PKS KATOWICE”) jest dla nas szczególnie istotny. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką”) określa w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w ramach korzystania z naszych usług, dlatego prosimy abyś uważnie zapoznał się z jej treścią.

2.     W celu ułatwienia poruszania się po naszej Polityce, poniżej znajdziesz definicje podstawowych pojęć, których używamy w jej dalszej treści:

a.      Administrator Danych – rozumie się przez to PKS KATOWICE;

b.     Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, dokonującą rezerwacji usługi za pośrednictwem Strony Internetowej PKS KATOWICE, telefonicznie lub bezpośrednio w Siedzibie PKS KATOWICE;

c.      PKS KATOWICE – Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice; Sądem prowadzącym rejestr Spółki jest Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000087670;

d.     RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

e.      Siedziba – ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice;

f.      Strona Internetowa – oznaczą stronę internetową PKS KATOWICE dostępną pod adresem https://pkskatowice.pl/;

g.     Usługi – usługi świadczone przez PKS KATOWICE takie jak Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów; Myjnia; Serwis Ogumienia; Geometria; Parking Pojazdów i Kasacja Pojazdów; szczegółowy wykaz usług i ich charakterystyka dostępny jest w Siedzibie PKS KATOWICE lub na Stronie Internetowej PKS KATOWICE;

3.     Pojęcia takie jak „dane osobowe”, „naruszenie ochrony danych osobowych” czy „przetwarzanie” są stosowane w niniejszej Polityce zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z przepisów RODO.

4.     Jako Administrator Danych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a.      w celu rezerwacji usług świadczonych przez PKS KATOWICE – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

i.     imię i nazwisko;

ii.      nr telefonu;

iii.     adres e-mail;

iv.     marka i inne dane identyfikujące pojazd Klienta (nr rejestracyjny).

b.     w celu realizacji usług świadczonych przez PKS KATOWICE – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

i.     imię i nazwisko;

ii.     nr telefonu;

iii.     adres e-mail;

iv.     marka i inne dane identyfikujące pojazd Klienta (nr rejestracyjne);

v.     adres zamieszkania/prowadzonej działalności gospodarczej i inne dane niezbędne w celu wystawienia faktury VAT za zrealizowaną usługę.

c.      dla celów wideo-monitoringu PKS KATOWICE. – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

i.     Twój wizerunek utrwalony na kamerach wideo zainstalowanych na terenie siedziby PKS KATOWICE.

d.     w celu promocji usług świadczonych przez PKS KATOWICE – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

i.     imię i nazwisko (wysyłka materiałów reklamowych, informacja o promocjach i nowościach);

ii.     nr telefonu (wysyłka materiałów reklamowych, informacja o promocjach i nowościach);

iii.     adres email (wysyłka materiałów reklamowych, informacja o promocjach i nowościach);

5.     Jako Administrator Danych przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności postanowieniami RODO. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji i realizacji usługi przez PKS KATOWICE.

6.     Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:

a.      Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – w celu obsługi procesu rezerwacji usług świadczonych przez PKS KATOWICE;

b.     Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – w celu realizacji usług przez PKS KATOWICE na podstawie umowy pomiędzy Klientem a PKS KATOWICE;

c.      Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez PKS KATOWICE;

d.     Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – dla celów wideo-monitoringu na terenie Siedziby PKS KATOWICE;

e.      Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) – w niektórych przypadkach przetwarzamy dane naszych Klientów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (przepisy podatkowe i rachunkowe, obsługa procesu reklamacji, itp.).

7.     Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych i osoby przez niego zatrudnione. Do danych osobowych naszych Klientów   mogą   mieć   dostęp   nasi   podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania PKS KATOWICE; obsługi procesu płatności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.     Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora Danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

9.     Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich są one przetwarzane:

a.      dane zebrane w zakresie rezerwacji i realizacji usług świadczonych przez PKS KATOWICE – przez okres wymagany do obsługi procesu reklamacji, zapytań ze strony Klientów oraz obrony roszczeń skierowanych na drogę sądową, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od realizacji usługi (chyba, że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa np. w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej; przepisów szczególnych regulujących świadczone Usługi, lub w razie toczącego się sporu sądowego);

 

b.     dane zebrane w celu promocji PKS KATOWICE i świadczonych Usług – do czasu otrzymania sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;

c.      dane zebrane w zakresie wideo-monitoringu w PKS KATOWICE – przez okres 30 dni.

W przypadku realizacji celu przetwarzania Twoich danych osobowych, zostaną one przez nas zniszczone lub usunięte.

10.  Jako Administrator Danych dokładamy szczególnych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, w szczególności wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ich ochrony.

11.  Jako Klientowi przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, a w szczególności prawo do:

a.      uzyskania wyczerpującej informacji, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;

b.     uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych;

c.      uzyskania informacji, od kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

d.     uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Twoje dane osobowe;

e.      uzyskania informacji o sposobie udostępniania Twoich danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;

f.      odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f RODO (w zakresie w jakim ma zastosowanie);

h.     żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ograniczenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

i.       wniesienia skargi do właściwych organów Państwa, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

12.  W przypadku skierowania przez Ciebie żądania ograniczenia lub usunięcia przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, możemy zachować Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na świadczenie usług przez PKS KATOWICE, dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

13.  Niniejsza Polityka w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wynikających z przepisów RODO.

14.  W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki, sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami bezpośrednio w Siedzibie PKS KATOWICE, pocztowo na adres Siedziby PKS KATOWICE lub drogą e-mailową: biuro@pkskatowice.com.pl.

15.  Stosownie do potrzeb może my dokonywać zmian i uzupełnień niniejszej Polityki, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w siedzibie PKS KATOWICE i na Stronie Internetowej PKS KATOWICE.

 

Polityka Cookie

Informacje Ogólne 

 1. Nasza strona internetowa PPT PKS S.A., podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 5. Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies.

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.
 2. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies.
 3. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 4. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).
 5. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

 1. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich.

 1. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics

 1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
 2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 3. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 4. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
 1. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
 3. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 

 

Zadzwoń
Nawiguj