+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

OGŁOSZENIA – PRACA

 

Oferty pracy 

 

Katowice, dnia 14.04.2021 rok

Informacja o zakończonym Postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Katowicach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Katowicach wszczętego Uchwałą nr 8/IX/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Roberta Rybkę.

 

 

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A

z siedzibą w Katowicach

 

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza:

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

spółki: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A

z siedzibą w Katowicach.

 

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać na adres Spółki (Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A z siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice) lub złożyć w Sekretariacie Spółki w dniach roboczych w godzinach od 08:00                    do 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Katowicach” w terminie do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 15:00.                                     O dochowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Sekretariatu Spółki.

Kandydaci powinni:

 1. spełniać łącznie następujące warunki:
 • Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane  w Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie przepisów odrębnych,
 • Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • Korzystać z pełni praw publicznych,
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,
 • Złożyć podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a to spółce Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 1. nie mogą spełniać żadnego z następujących warunków:
 • Pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

 • Wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • Być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • Pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • Być osobą, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Kandydat składa zgłoszenie zawierające :

 1. List motywacyjny, w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy.
 2. CV z opisem pracy zawodowej, w przypadku osób, które pełniły/pełnią funkcję Członka Zarządu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – wskazanie podmiotu oraz okresów pełnienia funkcji wraz z informacją o uzyskaniu absolutorium.
 3. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata – odpisy mogą być poświadczone przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego, wraz z oświadczeniami o:
 • Ukończeniu studiów wyższych,
 • Posiadaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy oraz 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Korzystaniu z pełni spraw publicznych,
 • Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,
 • Złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed                                    1 sierpnia 1972 roku,
 • niespełnianiu warunków określonych w ust.2 pkt 1 – 5 niniejszego ogłoszenia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 06 kwietnia 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w terminie do 09 kwietnia 2021 roku                      w siedzibie Spółki. O zakwalifikowaniu do postępowania i terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, co najmniej             1 dzień przed terminem rozmowy. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej, traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniane będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
 2. wiedza o koncepcji rozwoju Spółki na lata 2021-2024;
 3. proponowana przez kandydata koncepcja rozwoju Spółki
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 5. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 7. wiedza w zakresie:
 1. rachunkowości;
 2. oceny projektów inwestycyjnych;
 • finansów przedsiębiorstwa;
 1. audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
 2. planowania zadań i zasobów;
 3. organizowania procesów wytwórczych;
 • logistyki procesów wytwarzania;
 • zarządzania jakością;
 1. analizy rynku i konkurencji;
 2. marketingu;
 3. promocji;
 • sprzedaży;
 • public relations;
 • zasad i przepisów prawa pracy;
 1. roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
 • zbiorowych stosunków pracy;
 • polityki rekrutacyjnej;
 • systemu ocen i motywacji;
 • szkoleń i rozwoju pracowników.

Informacje o Spółce:

 1. Statut Spółki,
 2. Schemat organizacyjny Spółki,
 3. Dane finansowe za 2020 rok, przekazywane z mocy prawa do Sądu Rejestrowego,
 4. F-01 za okres od stycznia do grudnia 2020 roku

 

Kandydaci mogą uzyskać w Sekretariacie Spółki w godz. 08:00 – 15:00 w dni robocze w terminie                 od 01 kwietnia do 02 kwietnia 2021 roku.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

30.11.2020

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE PRACY: Katowice

Spółka Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. w Katowicach o ugruntowanej pozycji na rynku świadcząca usługi z branży motoryzacyjnej poszukuje kandydatów na stanowisko.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowo budowlanymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji administracyjnej, eksploatacyjnej i technicznej Nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości,
 • Zarządzanie dokumentacją formalno-prawną oraz techniczną dotyczącą nieruchomości,
 • Nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • Sporządzanie sprawozdań,
 • Udział w procesie rozliczania mediów,
 • Reagowanie w sytuacjach awaryjnych i bieżące usuwanie zgłoszonych usterek,
 • Pozyskiwanie nowych klientów dla spółki,
 • Bieżący kontakt z Najemcami oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem,
 • Prowadzenie bazy BDO,
 • Opracowanie bieżących raportów na potrzeby Zarządu,

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne, min. średnie,
 • Znajomość zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości przemysłowych i rozliczaniem mediów,
 • 4 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz z zakresu zarządzania budynkiem,
 • Orientacja biznesowa i pro-kliencka,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • Znajomość obsługi komputera programy Windows MS Office,

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby, które chcą podjąć współpracę prosimy o przesłanie CV i
listu motywacyjny na adres email:
praca@pkskatowice.com.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PPT PKS S.A. ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pkskatowice.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
 7. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 8. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PPT PKS S.A. informuje, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PPT PKS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny. Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PPT PKS S.A. przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PPT PKS S.A. informuje, że złożenie oferty pracy oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

27.11.2020

KIEROWNIK ZAPLECZA TECHNICZNEGO

MIEJSCE PRACY: Katowice

Spółka Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. w Katowicach o ugruntowanej pozycji na rynku świadcząca usługi z branży motoryzacyjnej poszukuje kandydatów na stanowisko KIEROWNIK ZAPLECZA TECHNICZNEGO.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizowanie założonych planów świadczonych usług i sprzedaży towarów,
 • Budowanie i zarządzanie podległym zespołem,
 • Wdrażanie strategii organizacji,
 • Rozwijanie zakresu świadczonych usług i sprzedaży towarów,
 • Planowanie wydatków i optymalizacja kosztów,
 • Raportowanie efektów pracy,
 • Motywowanie zespołu i podwyższanie jego efektywności oraz jakości pracy,
 • Szeroka współpraca w celu właściwego przebiegu procesu sprzedaży,
 • Bieżące organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji sprzętu Spółki.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (min. 10 osobowym) min. 2 lata,
 • Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i przywódczych
 • Wysokie umiejętności sprzedażowe,
 • Umiejętność myślenia strategicznego, w tym wysoki poziom umiejętności analitycznych
 • Orientacja biznesowa i pro-kliencka,
 • Wykształcenie min. średnie
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • Znajomość obsługi komputera programy Windows MS Office,

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby, które chcą podjąć współpracę prosimy o przesłanie CV i
listu motywacyjny na adres email:
praca@pkskatowice.com.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PPT PKS S.A. ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pkskatowice.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
 7. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 8. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PPT PKS S.A. informuje, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PPT PKS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny. Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PPT PKS S.A. przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PPT PKS S.A. informuje, że złożenie oferty pracy oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

 

 

PRACOWNIK SERWISU OGUMIENIA/MECHANIK

MIEJSCE PRACY: Katowice

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie usług z zakresu serwisu ogumienia i drobnej mechaniki samochodowej.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika serwisu ogumienia, mechaniki pojazdów,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • praca w systemie zmianowym,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przjazna atmosfera w profesjonalnym zespole.

 

Zainteresowane osoby, które chcą podjąć współpracę prosimy o przesłanie CV na adres email: biuro@pkskatowice.com.pl lub na adres siedziby: PPT PKS S.A., ul. Róździeńska 41, 40-382 Katowice z dopiskiem „Praca serwis ogumienia”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Pobierz ofertę pracy w PDF

 

Skontaktuj się z nami!

+48 601 422 812

Zadzwoń
Nawiguj